Obchodní právo

Poskytujeme právní služby

  • Při řešení sporů ze závazkových vztahů- vymáhání pohledávek, smluvních pokut a to mimosoudní i soudní cestou včetně exekuce a výkonu rozhodnutí
  • Při podnikání fyzických a právnických osob
  • Při založení, vzniku obchodních společností, družstev a jiných právnických osob
  • Při změnách, zániku, likvidace právnických osob
  • Při převodech obchodních podílů a převodech akcií

Zajistíme

  • Komplexní zajištění valných hromad právnických osob , včetně vyhotovení notářských zápisů
  • Vyřízení živnostenských listů a dalších potřebných listinných podkladů, jejich úřední ověřování
  • Potřebná řízení před živnostenským úřadem a před rejstříkovým soudem

Sepisujeme

  • Smlouvy a listiny obchodně- právního charakteru, zejména kupní smlouvy, smlouvy o prodeji podniku, smlouvy o dílo, smlouvy o koupi najaté věci, smlouvy mandátní , zprostředkovatelské , o obchodním zastoupení, smlouvy o sdružení podnikatelů

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: