Občanské právo

Poskytujeme právní pomoc

 • v celém rozsahu občanského práva
 • sepisujeme smlouvy o převodech nemovitostí, zejména smlouvy kupní, darovací , smlouvy o zřízení věcných břemen, zástavní smlouvy včetně zastoupení před katastrálním úřadem ve věci vkladu práva
 • smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, řešení spoluvlastnických vztahů
 • dohody o vypořádání společného jmění manželů
 • v oblasti práva bytového, nájemní a podnájemní smlouvy bytu, společné užívání bytu manžely, ukončení nájmu, vymáhání nájemného, vyklizení ,
 • sepisy nájemních smluv nebytových prostor , ukončení nájmu , výpovědi z nájmu bytu, vymáhání nájemného , vyklizení
 • v oblasti právních vztahů společenstva vlastníků bytových jednotek, zpracujeme prohlášení vlastníka, převody bytových jednotek , vymáhání dlužných plateb od vlastníků bytových jednotek,
 • v oblasti bytových družstev
 • zajištění pohledávky – zástavní smlouva , předběžná opatření
 • vymáhání pohledávek, uznání dluhu, dohoda o splátkách, postoupení pohledávek, předžalobní upomínka, vymáhání u soudu včetně zastupování při výkonu rozhodnutí a exekuci
 • práva dědického – závěti, listiny o vydědění, dědické nároky , právní zastoupení v dědickém řízení
 • v oblasti odpovědnosti za škodu a za vady,
 • ochrany osobnosti a opravy podle tiskového zákona
 • ostatní smlouvy a listiny občanskoprávního charakteru
 • smlouvy o sdružení
 • spotřebitelské smlouvy
 • ve věci bezdůvodného obohacení
 • ve věci řízení o prohlášení nezpůsobilosti k právním úkonům
 •  zastupujeme klienty ve sporných i nesporných řízeních před soud

Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: